वसुंधरा सोसायटी चे लेआऊट मधील तिजेचे खाब्यावरील तार हे योग्यरित्या घट्ट करण्याबाबत….

247

प्रति,
मा. महावितरण अधिकारी साहेब,
महावितरण कार्यलय
बेसा नागपूर.